Jaarverslag van het verantwoordelijke gokfonds

By Mark Zuckerberg

Jaarverslag 2019: Het Nederland van morgen Groenfondsvoorzitter Cees Veerman in het voorwoord van het jaarverslag: "Het Nederland van morgen heeft groene doeners nodig om ecologie en economie te verbinden. Iedereen met een vernieuwend plan daarvoor moet toegang hebben tot geld. Wij regelen dat. Samen.

heeft een impact op de werking van het Comité P. Zonder parlementaire begeleidingscommissie blijft het Comité P uiteraard wel verder werken, maar kunnen geen verslagen betreffende toezichtsonderzoeken gepubliceerd worden, noch het jaarverslag. Omdat er een wijziging nodig was van artikel 149 van het Reglement van de Kamer van Het jaarverslag over het werkjaar 2019 is het laatste jaarverslag van het mandaat van de huidige federale Ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Herman. Hun mandaat liep tot 19 november 2019. Ze blijven in functie tot hun opvolgers de eed afleggen bij voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Het beheer van het fonds is onderdeel van de bedrijfsvoering van het Ministerie van IenM. De looptijd van het Deltafonds is bij ontwerpbegroting 2017 met twee jaar verlengd, van 2028 naar 2030. De minister van IenM heeft in 2016 voor A. 1.147,4 miljoen uitgaven gedaan ten laste van het Deltafonds en is verplichtingen aangegaan voor A 1.070,3 9 Jaarverslag 2017 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg 8 Jaarverslag 2017 - Stichting Universiteitsfonds Tilburg Samen geven maakt het verschil In 2017 hebben, net als voorgaande jaren, studenten van Tilburg Law School Het verslag van beheer bevat een trouwe uiteenzetting over de informatie vereist overeenkomstig artikel 12, §4, van het koninklijk besluit van 14 november 2007 met betrekking tot de verplichtingen van de uitgevers van financïele instrumenten, toegelaten tot verhandeling op een gereglementeerde markt, zoals gewijzigd door het

Vandaag, op 29 april 2020, maakt de federale Ombudsman zijn jaarverslag 2019 publiek en bezorgt hij het aan de Kamer van volksvertegenwoordigers. In 2019 opende hij 10% meer dossiers dan in 2018. In deze coronatijd roept de federale Ombudsman de overheden op om verder te investeren in een toegankelijke, empathische en performante administratie.

heeft een impact op de werking van het Comité P. Zonder parlementaire begeleidingscommissie blijft het Comité P uiteraard wel verder werken, maar kunnen geen verslagen betreffende toezichtsonderzoeken gepubliceerd worden, noch het jaarverslag. Omdat er een wijziging nodig was van artikel 149 van het Reglement van de Kamer van Het jaarverslag over het werkjaar 2019 is het laatste jaarverslag van het mandaat van de huidige federale Ombudsmannen, Catherine De Bruecker en Guido Herman. Hun mandaat liep tot 19 november 2019. Ze blijven in functie tot hun opvolgers de eed afleggen bij voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

2 Verantwoordelijke uitgever Y. Keppens Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Drukpersstraat 35/1 1000 Brussel

JAARVERSLAG 2018 OMBUDSMAN VAN DE STAD BRUGGE 5 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 Deel 1 De grote lijnen 9 1. Minder klachten maar vaak terecht 11 2. Parkeerplan opnieuw verantwoordelijk voor heel wat klachten 11

informatie in het jaarverslag van het gemeentefonds zijn positief. In het . Rapport bij het Jaarverslag 2016. van het Ministerie van BZK in zijn rol als fonds-beheerder, hebben wij enkele overwegingen opgenomen over het gemeentefonds. In dat rapport staan wij ook stil bij het feit dat de helft van de gemeenten geen goedkeurende

opgesteld. In het jaarverslag 2018 is een aantal elementen opgenomen dat op grond van wet- en regelgeving in het verslag van het bestuur bij de jaarrekening moet worden toegelicht. Door dit bestuursverslag en het jaarverslag als één verantwoording te beschouwen, wordt integraal aan de vereisten uit de wet- en regelgeving voldaan. Pro el bpost • jaarverslag 2019 3 Profiel bpost is het belangrijkste postbedrijf in België en een dienstverlener op het vlak van pakjes- en e-commercelogistiek in Europa, Noord-Amerika en Azië Wij leveren post en pakjes aan miljoenen klanten en verlenen logistieke diensten